Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obsah a platnost těchto Obchodních podmínek se vztahuje pouze na webové stránky www.supertexty.cz. Jsou závazné pro obchodní vztah mezi provozovatelem webových stránek (dále jen „poskytovatel“) - uzavřený objednávkou v elektronické formě poskytnutím služby, kterou je napsání textu v Českém jazyce nebo jiném objednaném jazyce. Tyto obchodní podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.supertexty.cz je společnost NetVote s.r.o. se sídlem Praha 1, Vojtěšská 211/6, IČ 08302936.

 

Pro jakékoliv využití webových stránek a služeb na nich uvedených v rámci těchto Obchodních podmínek platí údaje a kontakty uvedené na webových stránkách www.supertexty.cz a jejich aplikování zakládá obligatorní povinnosti z právního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby – napsání textu a objednatelem služby – a to vytvoření článku nebo jiného literárního útvaru podle zadání objednatele, přičemž musí být zachována běžná stylistická a obecná mluvnická a pravopisná pravidla. Poskytovatel neodpovídá za omyl nebo za špatně specifikovanou poptávku objednatele. Může však poskytnout na takový omyl slevu nebo náhradní plnění.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2019.

 

Objednatelem je

  • fyzická osoba bez daňové registrace

nebo

  • právnická nebo fyzická osoba – registrovaná jako podnikatel nebo zapsaná do Obchodního rejstříku

 

Pro objednatele platí obecná ustanovení českých zákonů a především autorských práv. Podle Autorského zákona je objednatel oprávněn nakládat s článkem, ale duševní vlastnictví patří autorovi a je nepřenosné. Nelze například vydávat článek za svůj nebo jej bez souhlasu tvůrce měnit k jeho neprospěchu. Objednatel výslovně prohlašuje odesláním objednávky, že neporušil žádná práva a že jím poptávaný článek nebo jiný dokument nezakládá žádné narušení práv třetích osob a případně, že je oprávněn s právy třetích osob nakládat a že článek nebo jiný literární útvar nebude použit v rozporu s jeho účelem a nebude porušovat právní předpisy. Jinak odpovídá za škodu, kterou takto způsobil.

 

Uzavření obchodního vztahu

 

Objednatel odesláním objednávky uzavírá s poskytovatelem smlouvu na dálku, jejíž nedílnou součástí jsou údaje poskytovatele, které jsou uvedené na webových stránkách www.supertexty.cz a údaje objednatele, za jejichž správnost objednatel ručí. Poskytovatel neodpovídá za nesprávnou objednávku a z toho vzniklé částečné nebo celkové vadné plnění.

 

Objednatel po vyplnění odešle objednávku poskytovateli a tímto momentem dochází k uzavření smlouvy na dálku a k její platnosti a účinnosti. Objednatel může jednat a objednat článek nebo jiný literární útvar pro jinou osobu jen v případě, že je k tomu oprávněn. Poskytovatel pak na základě objednávky jedná na základě dobré víry v její správnost, úplnost a platnost.

 

Objednatel uvádí také fakturační údaje, které jsou součástí daňových dokladů. Pokud požaduje jiné údaje, musí tyto sdělit poskytovateli včas a se všemi náležitostmi podle zákonů a předpisů ČR.
Objednatel může požádat o storno objednávky, když poskytovatel poskytne k takovému kroku součinnost. Pokud je objednávka již zadána nebo částečně rozpracována, poskytovatel tuto část plnění vyfakturuje a objednatel je povinen ji zaplatit, jako by se jednalo o dokončenou objednávku.

 

Po obdržení objednávky objednatel automaticky potvrdí na emailovou adresu nebo na telefon či jinou službu, uvedenou objednatelem, že objednávku přijal. Přitom si v případě více možných údajů o objednateli může vybrat, jaký způsob komunikace zvolí, leda by ho objednatel vyzval k určitému způsobu komunikace, který je běžný a poskytovateli dostupný.

 

Po vypracování článku nebo jiného literárního útvaru zašle poskytovatel výzvu k platbě s termínem platby, který je 7 dní od dokončení díla. Přijetím objednané služby na jím uvedené údaje se objednatel zavazuje k zaplacení. Reklamovat lze pouze zřejmé chyby a vady, ale vrácení již není možné. Objednatel musí provést platbu připsáním na účet poskytovatele tak, aby byla ke dni splatnosti připsána. Ceny článků nebo jiných literárních útvarů jsou po potvrzení objednávky závazné.

 

Objednávky eviduje poskytovatel ve svém datovém úložišti a v emailové konverzaci, kde k ní má přístup pouze poskytovatel a jím oprávnění pracovníci. Každý pracovník poskytovatele je poučen o povinnosti zachovávat obchodní tajemství a škodách, které může způsobit a o dodržování mlčenlivosti o osobních údajích a jejich využití pouze k uvedenému účelu. Dále se nakládání s osobními údaji řídí předpisem GDPR uvedeným na těchto stránkách.

 

Všechna ostatní ujednání zde nezmíněná se řídí obecnými právními předpisy a v případě změn nebo odchylek od těchto Obchodních podmínek, musejí mít písemné potvrzení obou stran formou, jakou byla provedena objednávka a musejí být také oběma stranami odsouhlaseny. Neplatí zde fikce souhlasu či doručení.

 

Konkurenční doložka

 

Objednatel se zavazuje odesláním objednávky, že neuzavře žádnou jinou smlouvu nebo si neobjedná překlad přímo a to do 3 let od provedení díla poskytovatelem a to s žádnou osobou, se kterou jednal nebo která s ním byla ve vztahu k dílu přes objednávku nebo během provedení služby sjednané s poskytovatelem. Za takovou činnost a porušení se sjednává smluvní pokuta 100.000,-Kč a náhrada ušlého zisku ve výši ceny takto provedeného díla. Skutečnost, že objednatel navázal a využívá služeb osoby, která mu byla poskytnuta prostřednictvím poskytovatele nebo v této souvislosti, zakládá oznamovací povinnost objednatele.

 

Cena služby

 

Všechny ceny uvedené poskytovatelem na webu www.supertexty.cz jsou minimální. Pokud je článek nebo jiný literární útvar složitý nebo je vyžadována změna termínu nebo dalších podmínek (např. změna stylistiky, grafická úprava atd.), cena se zvýší. Ceny však po schválení poskytovatelem a odeslání objednávky nepodléhají žádným změnám, měnová či jiná rizika jdou na vrub poskytovatele.

 

Ceny jsou uváděny tak, aby bylo patrné, zda jsou s nebo bez DPH.

 

Poskytovatel neodpovídá za kvalitu objednání a případné nepřesné zadání ani za kvalitu připojení a chyb při přenosu dat. Pokud si objednatel není jist, zda je vše v pořádku a průběh objednávky se již realizuje, může požádat poskytovatele o potvrzení jiným dostupným způsobem.

 

Náklady na datové přenosy a s nimi související provoz si hradí každá ze stran sama za sebe.

 

Podmínky platby

 

Po vypracování článku nebo jiného literárního útvaru je objednateli zaslána faktura s údaji, které uvedl. Termín splatnosti je závazný a jeho nedodržení může být sankcionováno smluvním úrokem ze strany provozovatele ve výši 1 % měsíčně. Faktura zaslaná elektronickou cestou je platným daňovým dokladem, pokud obsahuje všechny náležitosti. Pokud není faktura uhrazena po 2 měsících, sjednává se smluvní pokuta 10.000,-Kč, která je splatná do 7 dní od uplynutí 2 měsíců od zdržení platby na účet poskytovatele.

 

Platbu může provést objednatel způsobem uvedeným na webových stránkách www.supertexty.cz nebo faktuře nebo si může domluvit jiný způsob platby (složenkou, osobně). Výběr platební metody je na objednateli. Jen musí vzít v úvahu, že různé druhy platby mají jinou dobu pro připsání prostředků na účet poskytovatele.

 

Bankovní a jiné poplatky spojené s placením za objednávku si na svojí straně hradí každá ze stran sama. Součástí provedené platby je účtenka s evidencí tržby podle Zákona o EET.

 

Způsob dodání překladu

 

Po odeslání a potvrzení objednávky se poskytovatel zavazuje ve smluvené době poskytnout hotový článek nebo jiný literární útvar. Poskytnutím a dodáním článku nebo jiného literárního útvaru se rozumí odeslání na objednatelem uvedené spojení. Pokud to není možné, poskytovatel článek nebo jiný literární útvar nahraje do databáze (cloudu) a objednateli umožní sdělením adresy si jej vyzvednout. Po takto předaném článku nebo jiném literárním útvaru je poskytovatel oprávněn žádat o platbu a zaslat fakturu se splatností 7 dní, i když si objednatel sám článek nebo jiný literární útvar nevyzvedl.

 

Pokud si objednatel vyžádá zaslání poštou nebo kurýrem, nese náklady této služby dobírkou nebo platbou předem a poskytovatel není odpovědný za dobu dodání. Objednávka je pak zrealizována a předána převzetím kurýrem, poštovním doručovatelem nebo úředníkem nebo jiným dopravcem. Při vyzvednutí osobně nebo zastoupenou osobou je za dodání považován moment předání. Spolu s předáním je poskytovatel oprávněn překlad vyfakturovat s uvedenou 7-denní lhůtou splatnosti.

 

V případě elektronického doručení služby se považuje služba za převzatou, pokud objednatel do 3 hodin od odeslání poskytovatelem neuvede něco jiného a to na kontaktní email provozovatele.

 

Reklamace

 

Poskytovatel ručí za správnost a kvalitu. Neodpovídá za špatné zadání, a pokud v něm byly vady a chyby, není povinen článek nebo jiný literární útvar měnit. Pokud požaduje objednatel další úpravy, musí si o ně požádat a případně zaplatit.

 

Strany se dohodly, že nejprve budou spory řešit vzájemnou domluvou a dohodou. Reklamace je možná pouze za předpokladu zřejmých vad a chyb, které vznikly na straně poskytovatele.

 

U provedení článků nebo jiných literárních útvarů neplatí ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dílo nelze do 14 dní vrátit bez udání důvodu.

 

Jakákoliv reklamace musí být nejprve projednána a oznámena poskytovateli. Vady se vyřizují výhradně mezi oběma stranami. Přitom se používají kontakty uvedené na webových stránkách nebo kontakty objednatele v objednávce.

 

Poskytovatel dodá článek nebo jiný literární útvar v běžném formátu (.pdf, . txt) nebo ve stejném, jaký mu byl objednatelem poskytnut, pokud je to možné a proveditelné s ohledem na cenu softwaru. Může poskytnout i jiný formát podle přání objednatele, pokud je to v jeho silách a možnostech.

 

Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s cenou a s těmito Obchodními podmínkami. V případě sporů se tyto Obchodní podmínky řídí českým právem a z něho vyplývajícími procesními postupy.

 

V Praze dne 1.1.2019

WhatsApp chat